Exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen

In een bedrijfsplan legt u op een gestructureerde wijze uw plannen voor een bestaande of nieuwe onderneming vast. Daarbij is het van groot belang om de financiële consequenties van uw plannen goed door te rekenen om de haalbaarheid voor u zelf vast te stellen. Externe financiers zoals banken en investeerders zijn bovendien alleen dan bereid om in uw plannen te investeren als u hen duidelijk kunt maken dat uw plannen financieel levensvatbaar zijn en een goed rendement opleveren. Een realistische exploitatie- en liquiditeitsbegroting is dan ook van levensbelang om uw plannen te vertalen naar financiële performance, waarmee u het vertrouwen van financiers kunt winnen.

Een exploitatiebegroting geeft de te verwachten toekomstige rentabiliteit weer en is gebaseerd op een voorspelling van de toekomstige opbrengsten en kosten van de (nieuwe) onderneming. Daar waar mogelijk is het in sommige situaties aan te raden om deze toekomstvoorspelling te voorzien van een (extern) marktonderzoek, waarin de haalbaarheid van de voorspelde omzet wordt onderbouwd. De (inkoop) kosten zijn vooraf vaak realistisch in te schatten. Zowel de begrote omzet als de kosten dienen waar mogelijk te worden voorzien van referentiecijfers en benchmarkgegevens.

Een liquiditeitsbegroting is niets meer of minder dan het in kaart brengen van uw toekomstige inkomsten en uitgaven. Daarbij spelen zaken als seizoen patronen, betaaltermijnen van debiteuren (uw klanten) en crediteuren (uw leveranciers), investeringen en belastingen een rol. Het belang van een goede liquiditeitsbegroting wordt in de praktijk door veel ondernemers schromelijk onderschat. Het ontbreken van een dergelijke cruciale begroting is in tijden van crisis vaak de oorzaak van ernstige financiële moeilijkheden en leidt in steeds meer gevallen tot een faillissement.

Bridge Consult is gespecialiseerd in het maken van exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen. De ervaringen die wij hebben opgedaan met een groot aantal verschillende klanten en jarenlange ervaringen in het bankwezen hebben ons doordrongen van het belang dat aan dergelijke begrotingen moet worden gehecht. Vanzelfsprekend worden exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen door ons door vertaald naar ontwikkelingen op uw balans.

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.